2004 apr. üldkoosoleku protokoll


Eesti Klaasikunstnike Ühenduse üldkoosoleku protokoll
22.04.2004

Juhatas: Kai Kiudsoo-Värv
Protokollis: Sofi Arshas
Kohal viibis 20 liiget, delegeeritud häältega olid esindatud … liiget.

Päevakord:
1. Suviste tegevusplaanide arutelu:
1.1. EKKÜ ühisnäitus “Fookus”:
Töögrupi määramine.
Tööde esitamine, tööde andmete kogumine.
1.2. II Haapsalu klaasipäevad “Maritima”:
Ürituse eelarve ja rahastamine.
2. EKKÜ aastaaruande esitamine ja kinnitamine.
3. Auliikme staatuse kehtestamine ja auliikmete valimine.
4. Väljapaistva klaasikunstniku auhind:
Kandidaatide nimekirja esitamine (esitaja Tiina Sarapu).
Auhinna kavandi võimalik konkurss.
5. Uue juhatuse valimine.
6. Kandidaatide esitamine Kr.Raua preemiale.
7. EKKÜlogo esitlus (autor Enno Piir).

Punktis 1.1.otsustati määrata töögrupp koosseisus Kati Kerstna ja Kairi Roolaht-Orgusaar.
Punktis 1.2.otsustati leida täiendavaid rahastajaid fondide ja erasponsorite näol. Kalli Sein tuli välja ideega korraldada heategev internetioksjon klaasipäevade toetuseks, kuhu EKKÜ liikmed annetaksid oma töid. Ettepanek leidis toetajaid. Haapsalu ürituse toimumine otsustati jätta esialgu lahtiseks (kuni saadakse vastused hetkel menetlusesolevatele täiendavatele rahataotlustele).

Punktis 3. otsustati kehtestada EKKÜ auliikme staatus ning selgitada välja hääleõiguse võimalikkus ilma kvoorumisse kuulumata (soovituslik hääl). EKKÜ annab auliikmeiks valituile selle kohta kirjaliku tunnistuse (aukirja); selle valmistamise kohustuse võttis enda peale Kati Kerstna. Otsustati sisse viia vajalikud muudatused EKKÜ põhikirja. Tehti ka ettepanek (Malle Karik-Hallimäe), et auliikmeiks võiks valida inimesi väljastpoolt EKKÜ-d, et tunnustada nende teeneid Eesti klaasikunsti ees. Viimastele ei laieneks EKKÜ liikmete õigused ja kohustused. Ettepanek leidis heakskiitu. Merle Kannuse ettepanek auliikme staatuse laienemisest kõigile pensioniikka jõudnud liikmetele ei leidnud pooldajaid.
Esimesteks auliikmeteks valiti Helga Kõrge ja Silvia Raudvee.

4. Väljapaistva klaasikunstniku kandidaatideks esitas toimkonna juhataja Tiina Sarapu järgmised kunstnikud: Ivo Lill, Mare Saare, Meeli Kõiva, Rait Prääts, Maie-Ann Raun, Maie Mikof-Liivik (loobus kandideerimast omal soovil). Samuti tegi Sarapu ettepaneku luua rändauhind – klaasist taies, millele kantaks ka kõigi laureaatide nimed.

5. EKKÜ juhatusest lahkumiseks avaldasid soovi Kai Kiudsoo-Värv, Sofi Arshas ja Malle Karik-Hallimäe. EKKÜ uueks presidendiks valiti ühehäälselt Kati Kerstna, juhatuse liikmeteks Merle Kannus ja Kairi Roolaht-Orgusaar. Leiti, et kuna Kati Kerstna ei ole Kunstnike Liidu liige, tuleks EKL juhatusega koostöös leida lahendus EKL volikogul osalemiseks: pakuti, et EKKÜ esindaja kohuseid täidab ajutiselt Kai Kiudsoo-Värv.

6. Kr. Raua preemia kandidaadiks esitati Mare Saare, Eino Mäelt ja Maie-Ann Raun, kellest valituks osutus E. Mäelt.