Eesti Klaasikunstnike Ühenduse põhikiri

MTÜ Eesti Klaasikunstnike Ühendus põhikiri

Mittetulundusühingu “Eesti Klaasikunstnike Ühendus” (edaspidi: “Ühendus”) põhikiri on kinnitatud 10.12.2001.aastal, muudetud 28.12.2022. aastal.

I Üldsätted, Ühenduse nimi, asukoht ja majandusaasta

1.1. Ühendus on professionaalsete klaasikunstnike vabatahtlik, loominguline ja mittetulunduslik ühendus.

1.2. Ühendus on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, käesolevast põhikirjast ja juhtorganite otsustest.

1.3. Ühendus on Eesti Kunstnike Liidu Klaasikunstnike sektori õigusjärglane ning Eesti Kunstnike Liidu liikmesorganisatsioon.

1.4. Ühenduse ametlik nimi on Eesti Klaasikunstnike Ühendus.

1.5. Ühenduse asukohaks on Vabaduse väljak 6, Tallinn, Eesti Vabariik.

1.6. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7. Ühendus on asutatud tähtajatult.

II Ühenduse eesmärgid

2.1. Ühenduse eesmärgiks on:

-1. Eesti klaasikunsti edendamine;

-2. kunstniku moraalse, juriidilise ja materiaalse seisundi kaitsmine ja parandamine;

-3. oma liikmetele esinemisvõimaluste loomine;

-4. informatsiooni kogumine ja vahetamine, mis on seotud kunstnike töö ja vahetusega;

-5. erialaste kontaktide loomine ja koostöö arendamine erinevate organisatsioonide ja kunstnike vahel nii kodu- kui ka välismaal.

III Ühenduse liikmed, liikmeks vastuvõtmine, Ühendusest väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Ühenduse liikmed jagunevad:

-1. tegevliikmed;

-2. auliikmed.

3.2 Tegevliikmeks võib astuda vastava taotluse esitamisel ja kahe /2/ Ühenduse tegevliikme soovitusel kunstnik, kes tegeleb professionaalse loometegevusga klaasikunsti valdkonnas.

3.3. Ühenduse liikme vastuvõtmise otsustab üldkogu.

3.4. Auliikmeks võib Ühenduse üldkogu Ühenduse juhatuse või vähemalt kolme Ühenduse liikme ettepanekul valida:

-1. teeneka klaasikunstniku;

-2. isiku, kes ei tegutse aktiivselt klaasikunstnikuna, kuid toetab muul viisil oma tegevusega Eesti klaasikunsti edendamist;

-3. välisriigi klaasikunstniku.

3.5. Ühendusest väljaastumiseks esitab liige Ühenduse juhatusele kirjaliku avalduse, mis jõustub kolme /3/ kuu möödumisel avalduse esitamise päevast.

3.6. Ühenduse liikme võib Ühendusest välja arvata, kui:

-1. Ühenduse liige ei ole viimase kolme aasta jooksul tasunud ilma mõjuva põhjuseta üldkogu poolt kehtestatud liikmemaksu;

-2. Ühenduse liige ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ilma mõjuva põhjuseta ühelgi Ühenduse üldkogul või Ühenduse poolt korraldatud üritusel.

3.7. Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab üldkogu, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kaks /2/ nädalat enne üldkogu toimumist. Väljaarvataval ühenduse liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel üldkogul.

IV Ühenduse liikme õigused ja kohustused

4.1. Ühenduse liikmel on õigus:

-1. osaleda hääleõigusega Ühenduse üldkogul;

-2. valida ja olla valitud Ühenduse juhatusse, esimehe kohale või revisjonikomisjoni;

-3. saada üldkogult ja juhatuselt informatsiooni Ühenduse tegevust puudutavates küsimustes,

-4. teha ettepanekuid Ühenduse põhikirja muutmiseks;

-5. algatada üldkogu kokkukutsumise menetlust põhikirjas sätestatud korras;

-6. algatada projekte Ühenduse põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

4.2. Ühenduse liige on kohustatud:

-1. järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkogu otsuseid;

-2. tasuma üldkogu poolt kehtestatud liikmemaksu;

-3. hoiduma käitumisest, mis võib diskrediteerida Ühenduse mainet;

-4. informeerima Ühendust oma kontaktandmete muutumisest.

4.3 Ühenduse auliikmel puudub õigus algatada üldkogu kokkukutsumist, hääleõigus üldkogul ning õigus olla valitud Ühenduse organitesse. Kui auliikme nimetus omistatakse Ühenduse liikmele, siis käesolevas lõigus sätestatud piirangud tema kohta ei kehti. 

4.4 Ühenduse auliikmel puudub kohustus tasuda liikmemaksu.

V Üldkogu

5.1. Ühenduse kõrgeimaks organiks on Ühenduse liikmete üldkogu.

5.2. Ühenduse liige võib volitada kirjalikult teist Ühenduse liiget ennast üldkogul esindama.

5.3. Ühenduse üldkogu pädevuses on:

-1. põhikirja muutmine;

-2. eesmärgi muutmine;

-3. juhatuse valimine;

-4. esimehe valimine;

-5. liikmete liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kinnitamine;

-6. otsuste vastuvõtmine kõigis Ühenduse tegevust puudutavates küsimustes;

-7. Ühenduse juhatuse aruande ärakuulamine ja hinnangu andmine;

-8. revisjonitoimkonna aruande ärakuulamine.

5.4. Ühenduse üldkogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas:

-1. juhatuse poolt;

-2. juhul kui seda nõuab vähemalt ¼ Ühenduse liikmetest.

5.5. Üldkogu kokkukutsumisest teatab juhataja vähemalt kaks /2/ nädalat enne üldkogu toimumist Ühenduse liikmetele üldkogu toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud vähemalt 1/3 Ühenduse tegevliikmetest. Kui üldkogu ei ole otsustusvõimeline, kutsub Ühenduse juhataja kolme /3/ nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue üldkogu, mis on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkogul osalevate või esindatud liikmete arvust, kui neid on rohkem kui kaks.

5.7. Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkogul osalenud või esindatud Ühenduse liikmetest. Igal Ühenduse liikmel on otsuse vastu võtmisel üks hääl.

5.8. Ühenduse põhikirja muutmiseks on vaja, et muudatuse poolt hääletaks vähemalt 2/3 üldkogul osalenud või esindatud Ühenduse liikmetest. Ühenduse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühenduse liikmete nõusolek, kusjuures üldkogul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

VI Juhatus

6.1. Ühenduse üldkogude vahelist tegevust juhib ja esindab juhatus.

6.2. Juhatus juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ning üldkogu otsustest.

6.3. Juhatus kinnitab eelarve ja tegevuskava ning täidab neid.

6.4. Juhatus koosneb üldkogu poolt valitud esimehest ja kahest esimehe poolt esitatud ja üldkogu poolt nimeliselt kinnitatud liikmest.

6.5. Juhatus valitakse kaheks aastaks.

6.6. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Juhatuse otsuse vastu võtmiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälte enamus.

VII Esimees

7.1. Ühenduse esimees valitakse üldkogu poolt kaheks aastaks.

7.2. Esimehe pädevuses on:

-1. juhatuse koosolekute vahelisel ajal Ühenduse töö korraldamine;

-2. juhatuse kokku kutsumine ja selle töö juhtimine;

-3. Ühenduse esindamine seadusandlikes ja teistes riiklikes ning mitteriiklikes ja rahvusvahelistes asutustes ja organisatsioonides;

-4. juhindumine oma tegevuses käesolevast põhikirjast;

-5. informatsiooni hankimine ja vahendamine kunstnike staatust, õigusi ja materiaalseid huvisid puudutavates küsimustes.

7.3. Esimees käsutab Ühenduse rahalisi vahendeid vastavalt üldkogu ja juhatuse otsustele.

7.4. Esimees esitab üldkogul juhatuse aastaaruande.

VIII Revisjonitoimkond

8.1. Kaheliikmeline revisjonitoimkond valitakse üldkogu poolt kaheks aastaks.

8.2. Toimkond tuleb kokku üks kord aastas.

8.3. Toimkond esitab aruande Ühenduse tegevuse kohta üldkoosolekul kinnitamiseks.

XI Rahalised vahendid. Raamatupidamine.

9.1. Ühenduse rahalised vahendid moodustuvad:

-1. liikmemaksudest;

-2. annetustest, kingitustest;

-3. eraldistest fondidelt, sihtkapitalidelt.

9.2. Ühendus peab raamatupidamise arvestust ja maksab makse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

X Ühinemine. Likvideerimine.

10.1 Ühenduse ühinemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

10.2 Ühenduse tegevus lõpetatakse üldkogu otsusega või ta lakkab olemast, kui koosolekuid ei ole kokku kutsutud viie /5/ aasta jooksul.

10.3 Ühenduse likvideerimise korral antakse varad üle Eesti Kunstnike Liidule, mille liikmesorganisatsioon Eesti Klaasikunstnike Ühendus on.